HomeGDPR

GDPR

Tento dokument, ktorý vymedzuje zásady spracúvania osobných údajov, poskytuje podrobnosti o postupoch, ktoré prijala Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov, so sídlom na Tallerovej 4, 811 02 Bratislava, IČO: 51987902 (ďalej len „Asociácia“), ako prevádzkovateľ informačného systému INVYS. Cieľom je vysvetliť, ako sa spracúvajú osobné údaje užívateľov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tento dokument je určený ako všeobecné vysvetlenie pre všetkých, ktorí navštívia webové stránky systému INVYS, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známym tiež ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Treba zdôrazniť, že užívatelia môžu poskytnúť určité osobné údaje alebo môžu mať špecifické požiadavky. Tieto situácie sú tiež pokryté týmto dokumentom a príslušnými právnymi predpismi.

Spracúvanie údajov 

V dôsledku prístupu k webovým stránkam môže dôjsť k spracúvaniu informácií, ktoré sa týkajú identifikovaných alebo potenciálne identifikovateľných fyzických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“). Entitou zodpovednou za spracovanie týchto údajov je Asociácia.

Postupy pri spracúvaní údajov 

Osobné údaje budú spracúvané korektným spôsobom a plne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. S údajmi budú pracovať poverené osoby s príslušnými a schopnosťami, poučené o obsahu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Typy spracúvaných údajov

Informačné systémy a softvérové mechanizmy, ktoré sú využívané na týchto webových stránkach, v priebehu svojej rutinnej operácie akumulujú určité osobné údaje. Tieto údaje sú inherentne získavané prostredníctvom využitia internetových komunikačných protokolov.

Tieto údaje nie sú zhromažďované s cieľom ich priradenia konkrétnym jednotlivcom, ale ich povaha môže umožniť identifikáciu používateľov prostredníctvom spojenia údajov s ďalšími informáciami v držbe tretích strán. Medzi tieto údaje patria IP adresy, „cookies“, a doménové mená počítačov použitých používateľmi na pripojenie na stránku, ako aj URI (Uniform Resource Identifier) adresy požadovaných zdrojov, časové razítka požiadaviek, metódy použité na podanie požiadavky na server, a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a výpočtového prostredia používateľa.

Ak používateľ dobrovoľne zašle svoju emailovú adresu na kontaktnú adresu uvedenú na webovej stránke, budú získané jeho osobné údaje potrebné na odpoveď na jeho požiadavku.

Stránka tiež zhromažďuje údaje o interakcii používateľov s webovou stránkou, vrátane informácií o návštevnosti stránky, počte prístupov denne a priemernom čase strávenom na jednotlivých stránkach.

Právny základ a účel spracúvania


Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, sledovanie a vyhodnocovanie aktivity užívateľa na webovej stránke s cieľom zlepšovania ich funkčnosť.

Príjemcovia


Informácie získané prostredníctvom týchto webových stránok nie sú prenášané alebo zdieľané s tretími stranami. To znamená, že všetky údaje zhromažďované počas interakcie užívateľov s našou webovou stránkou sú striktne uchovávané a spracúvané v rámci našej organizácie. Tieto údaje sú používané výhradne na účely poskytovania, zlepšovania a zabezpečenia našich služieb a nie sú predmetom predaja, prenájmu alebo výmeny s inými subjektmi.

Je dôležité poznamenať, že tieto informácie sú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a sú podrobené najprísnejším bezpečnostným opatreniam na zabezpečenie ich dôvernosti a integrity. Výnimkou z tejto politiky je len prípad, keď je uverejnenie údajov požadované zákonom alebo v súlade s právnym procesom. V takom prípade sa budeme riadiť všetkými príslušnými právnymi a etickými normami.

Dotknuté osoby
 

Používatelia webových stránok INVYS

Lehoty uloženia osobných údajov


Po dobu platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) užívateľom, ostatné údaje po dobu poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky

Práva používateľa


Používateľ má právo od Asociácie vyžadovať:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

– všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov,

– kategórie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

– opravu osobných údajov,

– vymazanie osobných údajov:

– ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

– ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,

– ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,

– obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov.


Používateľ má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Tallerová 4, 811 02 Bratislava, e-mail: dpo@sasd.sk.


Prevádzkovateľ projektu:

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

IČO: 51987902

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

INVYS

© 2016 – 2023 INVYS – Inteligentný vyhľadávací systém | Autor projektu: Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov | Všetky práva vyhradené